حدیث نبوی

هغه سې مومن چه قران تلاوت كوي اوعمل هم ورباندې کوی هغه دترنج میوې په شان دې جه هم ې مره ښه دې او هم ې بوېه او هغه سې مومن چه دقران تلاوت نکوی اوعمل پرې کوی هغه په مثال دخرما دې چه مزهې ښه دې اوبوې نلری اوهغه سې منافق چه قران لویلی او عمل يرې نکوی هغه په مثال د ګل ریحان دې . چه بویې ښه دې او مزه ې ترښه دې . اوهغه سې منافق چه دقران تالاوت نکوی هغه په مثال د حنظله دې چه هم ې مزه ترخه دې اوهم ې بوې بد اوخبیث دې

۱- (. صحیح بخاری دحدیث شمیره ۵۰۵۹  )

۲- (  او په دی معنی کښې امام صادق(ع) نه په اصول کافی کښې نقل شوې دې  باب فضل حامل قران حدیث ۶ )

{jcomments on}

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn