بُرگ

معلومات مختصری راجع به قریه بُرگ

دبرگ جغرافیی موقعیت

همدارنگه دی سمی کلتور اورسم ورواج برگ دموقعیت په اساس دمنی درخ کنداو کاریزو زرغون شهر اوسرخاب په منح کی چی دی سیمی داروی شکل غوره کری.په همدی اساس اب هوا یی دیره صافه اولژ شخه غوندی ده چی۱۲۰زره جربه حمکه داتکل له مخی کمه زیاته اباده اوخرابه لری چی اوبه یی دکاریزواوچینو نه دی او %۹۹اباده حمکه یی دبادامو وچی میوی ونی دی اوشاوخوا ۱۲۰۰فامیله موجوده خلک په همدی سیمه کی استوگن دی.

10637968 346270115532308 2035508493 n

نوموری قوم دنفوس له نگاه نه دیر پنحیدلی له اصله احمدزی دی خو په قوم عسی خیل دی اودغه قوم تول دیوه پلار اولاده ده چی بیا په ۱۹پلرو ویشل شوی اوتول په یوه اتفاق واتحاددی اوهره فیصله یی په غوح اکثریت سره وی چی ۹۸%خلک یی باسواده دی چی ددوی راسه درسه (ارتباطات)دلوگر دمحمدآغی ولسوالی سره دی.دیادولوورده چی دغه دبرگ سیمه دمحمدآغی په ختیحه حنده کی په عموم کی پروت یوکلی ده اوداسی خلک پکی ول چی ظاهرشاهی فیصلی به دپستو په لحاظ دلت.

دبرگ دعیسی خیلودقوم پیژندنہ:

فیروزآبادایو باعزتہ قدرمن تجروبہ کارپہ پشتنی مسائلوپوہ اوھوشیارسڑی وہ پہ خبل قوم مھربانہ اودکشرانونازاودلویانو احترام ساتونکی وہ دزوکڑی نیٹہ یی معلومہ نہ دہ خودوفات نیٹہ یی 1226ھ کال دہ دفیروزآباسلسلہ چی احمدآباتہ رسیژی 1فیروزدبازمیر دسیدمیر دلاجمیر دگاگو دآذاد دمیرگل دمستی دتانی دخسو دعیسی داحمدابا زوی داحمدآبادزامنونہ یوھم عیسی دہ چی موژتہ خلک عیسی خیل وایی پہ دی کی میرگل دخپلوورونو تارو,بازو اونیکنام نہ جدااودبرگ سیمی تہ راغی دبرگ زمکہ دمیرگل دزامنوترمنز پہ 19 اودو وویشلہ دویش پہ سلسلہ کی چی کومہ زمکہ دفیروزپلارتہ ورسیدہ ہغہ یی دڈیروزامنوترمنزوویشلہ اودری زامن یی کابل تہ لاڑل اوفیروز پہ برگ کی پاتی شولہ خپل پلارسرہ ترمرگہ پوری.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn